Polityka prywatności dotycząca informacji zwrotnej 360 stopni

Aby zapoznać się z naszą ogólną Polityką Prywatności, kliknij tutaj.

Definicje

 • Administrator oznacza Klienta;
 • DPA oznacza Umowę Przetwarzania Danych zawartą pomiędzy Inspira a Klientem;
 • Dane Osobowe mają takie samo znaczenie jak w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Przetwarzający oznacza Inspirę;

Informacja zwrotna 360 stopni

Informacja zwrotna 360 stopni stanowi narzędzie HR, które pozwala menedżerom na otrzymywanie informacji zwrotnej z różnych źródeł (pracowników, współpracowników, przełożonych) na temat ich mocnych i słabych stron w szerokim zakresie obszarów kompetencyjnych, na podstawie przesłanej i wypełnionej przez siebie ankiety, jak również przez statystycznie reprezentatywną próbę respondentów (podwładni, współpracownicy, przełożeni).

Udział w tym badaniu zarówno dla osoby badanej, jak i respondentów jest dobrowolny i żadne konsekwencje nie wynikają z uczestnictwa lub nieuczestnictwa.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Wszystkie zbierane dane są niezbędne i/lub istotne dla zapewnienia celów informacji zwrotnej 360 stopni.

Cel przetwarzania

Informacja zwrotna 360 stopni pozwala zainteresowanemu menedżerowi poznać opinie osób blisko z nim współpracujących na temat jego umiejętności i wyników w zakresie zarządzania ludźmi i przywództwa z jednej strony oraz szeregu innych obowiązków związanych z umiejętnościami menedżerskimi ze strony innych osób.

Ocena 360 stopni stanowi narzędzie rozwoju zawodowego, formalnie odrębne i oderwane od procedury oceny. Wynika z tego, że narzędzie to ma na celu pomóc zainteresowanym menedżerom (osobom zatrudnionym) w poznaniu ich umiejętności zawodowych i menedżerskich oraz wzmocnieniu własnego rozwoju osobistego w kontekście zawodowym.

Informacja zwrotna 360 stopni ma na celu przede wszystkim ciągłe doskonalenie umiejętności i zachowań menedżerskich poszczególnych menedżerów. Koncentruje się zatem na szerokim zestawie kompetencji związanych z zarządzaniem, które mają fundamentalne znaczenie dla stworzenia odpowiedniego klimatu wydajności dla organizacji lub zespołu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Od każdego respondenta będą zbierane następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, grupa respondentów, do której należy (podwładni, współpracownicy, przełożeni) oraz odpowiedzi na ankietę w formie punktów przyznawanych różnym stwierdzeniom i/lub otwartych komentarzy lub sugestii.

Kto ma dostęp do Twoich informacji i komu są one ujawniane?

Dostęp do wszystkich danych osobowych, a także wszystkich informacji zebranych w kontekście ankiety 360 stopni jest przyznawany wyłącznie za pośrednictwem UserlD/Hasła lub bezpiecznego tokena przydzielonych zamkniętej grupie użytkowników. Ci użytkownicy to:

 • Osoba specjalnie wyznaczona w ramach Administratora do zorganizowania informacji zwrotnej 360 stopni, zobowiązana ustawowym obowiązkiem zachowania poufności (Koordynator ds. Informacji Zwrotnych).
 • Osoba specjalnie wyznaczona w ramach Przetwarzającego do zarządzania procesem informacji zwrotnej 360 stopni w imieniu Administratora (Kierownik Ankiety).
 • Konsultant zewnętrzny (Ewaluator) odpowiedzialny za analizę danych i przygotowanie raportu analitycznego dla zainteresowanego menedżera, który otrzyma tylko surowe dane wynikające z informacji zwrotnej 360 stopni bez odniesienia do tożsamości respondentów (poza ich relację w stosunku do osoby badanej).

Żadne dane osobowe nie są przekazywane stronom, które znajdują się poza wymienionymi odbiorcami i ramami prawnymi.

Jak chronimy i zabezpieczamy Twoje dane?

Przetwarzający zapewnia, że ​​wszyscy pracownicy i kontrahenci zaangażowani w przetwarzanie Danych Osobowych:

 • są świadomi poufnego charakteru danych osobowych i są umownie zobowiązani do zachowania poufności danych osobowych;
 • zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie swoich obowiązków jako przetwarzający dane;
 • są związani warunkami Umowy o Ochronie Danych podpisanej między Przetwarzającym a Administratorem.

Przetwarzający wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka, w tym m.in. odpowiednio:

 • pseudonimizację i szyfrowanie Danych Osobowych;
 • zdolność do zapewnienia ciągłej poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • możliwość przywrócenia dostępności i dostępu do Danych Osobowych w odpowiednim czasie w przypadku incydentu fizycznego lub technicznego;
 • proces regularnego testowania i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania.

Przy dostępie do odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa należy wziąć pod uwagę w szczególności zagrożenia związane z przetwarzaniem, w szczególności z przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych .

Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz na stronie Ochrona danych.

Jak możesz zweryfikować, zablokować, zmodyfikować lub usunąć swoje dane?

W przypadku chęci sprawdzenia, jakie dane osobowe są przetwarzane w Twoim imieniu przez Koordynatora ds. Informacji Zwrotnej, Kierownika Ankiety lub Ewaluatora, w celu ich zweryfikowania, zablokowania, modyfikacji lub usunięcia, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. Informacji zwrotnych lub Administratorem, korzystając z poniższych danych kontaktowych i wyraźnie określając swoją prośbę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Indywidualne odpowiedzi będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu oceny i po pełnej analizie wyników oceny 360 stopni oraz sporządzeniu raportu końcowego. Zebrane dane mogą zostać wykorzystane do kolejnego badania informacji zwrotnych 360 stopni dotyczących tego samego pracownika w celu uzyskania raportu porównawczego. DPA może określić inne czasy przechowywania Danych Osobowych.

Z kim się skontaktować, jeśli masz pytania lub skargi?

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie Dane Osobowe są przechowywane w Twoim imieniu przez Administratora, zablokować je, zmodyfikować, poprawić lub usunąć, lub jeśli masz pytania dotyczące informacji zwrotnej 360 stopni lub jakichkolwiek informacji przetwarzanych w kontekście tego badania, skontaktuj się z Koordynatorem ds. Informacji Zwrotnych. Działa on jako delegat Administratora.

W przypadku dalszych pytań możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Inspira (e-mail: dataprotection@inspira.com.pl).

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do odwołania się w dowolnym momencie do:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska
Strona internetowa: uodo.gov.pl
Email: kancelaria@uodo.gov.pl